Spanish Hair
Spanish Hair

2007
Paper
55 x 33 x 3 cm
Private collection

2007 'Spanish hair' Paper 55 x 33 x 3 cm 1500px w highest qual prog (detail).jpg
Spanish Hair
2007 'Spanish hair' Paper 55 x 33 x 3 cm 1500px w highest qual prog (detail).jpg
Spanish Hair

2007
Paper
55 x 33 x 3 cm
Private collection

show thumbnails